บทสวดธรรมจักร สวดเสริมความก้าวหน้า ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย!
  1. บทสวดธรรมจักร สวดเสริมความก้าวหน้า ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย!

บทสวดธรรมจักร สวดเสริมความก้าวหน้า ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย!

บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ยิ่งสวดยิ่งช่วยเสริมเรื่องความก้าวหน้าทางการงาน แล้วยังช่วยให้ผู้สวดปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ชีวิตเจริญก้าวหน้าได้ในทุก ๆ ด้าน
writerProfile
19 ก.พ. 2024 · โดย

รู้จักกับบทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เป็นบทสวดที่แสดงถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ และแสดงถึงปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ คือ มัชฌิมาปฏิปทา ประกอบด้วยมรรคมีองค์ 8

รู้จักบทสวด

บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร สวดแล้วดีอย่างไร

สำหรับผู้ที่มีการสวดบทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอย่างสม่ำเสมอก็มีความเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ทั้งในส่วนของหน้าที่การงาน ธุรกิจส่วนตัว จะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น แล้วยังเชื่อกันว่าจะเป็นการนำทุกข์ออกจากชีวิต เรื่องร้าย ๆ ที่เผชิญอยู่จะค่อย ๆ แปรเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น อายุมั่นขวัญยืน ใช้ชีวิตได้แบบสุขกายสุขใจ

ประโยชน์ของบทสวด

บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแบบย่อ

บทสวด

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง. ชาติปิ ทุกขา, ชะราปิ ทุกขา, มะระณัมปิ ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา, อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข, ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข, ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ, ตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง. ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตราภินันทินี. เสยยะถีทัง กามะตัณหา ภาวะตัณหา วิภะวะตัณหา

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง. โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง. อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค. เสยยะถีทัง สัมมาทิฏิ สมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสะมาธิ

บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแบบเต็ม

ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ยามานัง เทวานัง ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะ มะนุสสาเวสุง ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา

พรหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง พรหมะกายิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

พรหมะปาริสัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง พรหมะปาริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

พรหมะปุโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง พรหมะปุโร หิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

มะหาพรหมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง มะหาพรหมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ปะริตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อัปปะมาณาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อาภัสสะระ เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ปะริตตะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

สุภะกิณหะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง สุภะกิณหะกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อสัญญะสัตตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อสัญญะสัตตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง

สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสสะมินติ

สำหรับบทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั้น เนื่องด้วยบทสวดฉบับเต็มมีความยาว ทำให้มีฉบับย่อให้สวดง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามแต่ การสวดบทสวดไม่ว่าจะฉบับเต็มหรือฉบับย่อ หากมีความตั้งใจจริง และสวดบทสวดนี้ด้วยเจตนาที่ดี มีความขยันหมั่นเพียรในการสวดและการลงมือทำ อย่างไรก็จะมีการประสบผลที่สำเร็จได้ในอนาคตแน่นอน

ติดตามบทสวดมนต์เสริมสิริมงคลต่อที่นี่!